Mjölkfritt, igen.

| No Comments
För mamman, alltså. Även Marcus plågas av ont i magen och hemska fisar. Han har svårt att prutta och bajsa och nu tänkte jag kolla om det kan vara mjölköverkänslighet. Så jag får överge all min trevliga mat och sluta äta alla mjölkprodukter. Efter en dag av mjölkförbud känns det som om Marcus mage redan är bättre. Så jag kör såhär i fyra månader och hoppas sen att hans små tarmar har mognat och jag kan frossa ost och mjölk och grädde igen. 

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on February 28, 2010 10:44 PM.

Namn! was the previous entry in this blog.

Tjurnacke is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.