Namn!

| No Comments
Bäbis har fått ett namn. Storebror har accepterat att bäbis ska heta Marcus. Just nu heter han Bäbis-Marcus eller Marcus-Bäbis men det går nog snart att förkorta. 

Hela namnet blir Marcus Karl Fredrik. Det blir finfint. 

Eftersom han är född på Fettisdagen var första förslaget Ture. Som i Tventon, alltså. Men eftersom morfars morbröder hette Morbror Ricke och Morbror Ture så skrotades det förslaget rätt omgående. Morfar tyckte dock det var hemskans roligt. 

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on February 28, 2010 10:41 PM.

Shopping was the previous entry in this blog.

Mjölkfritt, igen. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.