Viktuppgång

| No Comments
BVC-tanten var här för att kolla att vi kan sköta barn och för att väga bäbis. Rickard var mycket avvaktande i början men ett par klistermärken vann henne över på hans sida. 

Vi fick massor av information och sen skulle vi väga bäbis. 4050 gram väger han nu - upp ca 400 gram sen i fredags när vi kom hem från BB. Med beröm väl godkänt även här, han har passerat födelsevikten med 100 grams marginal. Mamma har grädde i tuttarna! 

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on February 26, 2010 8:02 PM.

Första veckan was the previous entry in this blog.

Litet murmeldjur is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.