Den lilla magen

| No Comments
Kanske, kanske kanske är det på väg att vända nu. *peppar, peppar* I natt sov Marcus ända fram till halvfem-fem utan att knorra och sen gick det ganska bra att braka i brallan. Under dagen har han varit ganska glad och pigg och inte knarrat alltför mycket. Så nu hoppas vi på att tarmarna är mogna och att han inte får kolik...

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on March 13, 2010 8:55 PM.

Första kalaset was the previous entry in this blog.

Tjurnacken stärks mer och mer is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.