Gnällig chef

| No Comments
Idag har chefen vaknat på fel sida. Ingenting duger. Han skriker med tutte i munnen och han vill inte göra något annat än att vara i min famn. Han är väl inne i ett språng. Tur att vi inte har så mycket att göra så att vi kan sitta i soffan och mysa hela dagen. De där boxarna med alla säsonger av Seinfeld jag fick låna av syster sitter fint idag!

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on March 19, 2010 1:04 PM.

Minifom was the previous entry in this blog.

Är det ont i magen? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.