EC

| No Comments
Om man tar upp Marcus när han knorvlar, tar av honom blöjan och håller honom över bidén så bajsar han. Och mår mycket bättre. Så det gör vi nu. Det gäller bara att tajma och helst mata först och bajsa sen. Annars blir han arg.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on March 18, 2010 1:47 PM.

Utveckling was the previous entry in this blog.

Minifom is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.