Fåret Shaun?

| No Comments

Det är snart dags att döpa om Marcus till Shaun, fåret Shaun. Han bräker och bräker hela nätterna när han försöker få ut luften ur magen. Jag hör hur det bubblar och om jag lägger handen på hans mage känner jag bubblorna som rumsterar om där inne.

Han bräker en stund och somnar sen om. Bräker efter några minuter igen.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on March 23, 2010 1:16 PM.

En krambäbis was the previous entry in this blog.

Knytblöja is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.