Lockar

| 1 Comment

På begäran - Marcus har ett lätt fall i håret när det är fuktigt.

lockar.jpg

1 Comment

Visst är det lite lockigare än annars, gullegris:)
Mormen

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on March 28, 2010 4:33 PM.

Det ska börjas i tid eller sänkt medelålder was the previous entry in this blog.

Påskafton is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.