Minifom

| No Comments

Vi är tillbaka i minifom-träsket. Före varje amning sprutar jag minifom direkt i munnen på honom. Första gången såg han ut som om han svalt ättika och Rickard skrattade högt, men nu har han vant sig. Han vet väl vad som kommer efter.

Vi hoppas att det hjälper, än så länge är jag inte riktigt säker på det.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on March 18, 2010 1:48 PM.

EC was the previous entry in this blog.

Gnällig chef is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.