Tjurnacke

| No Comments
Det verkar som om Marcus ärvt morfars tjurnacke. Precis som Rickard håller han gärna upp huvudet redan vid lite över en veckas ålder. Om man har honom i famnen håller han huvudet upp från mitt bröst i 5-10 sekunder, flera gånger. 

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on March 1, 2010 12:44 PM.

Mjölkfritt, igen. was the previous entry in this blog.

Bästa storebror! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.