Utveckling

| No Comments

När Marcus föddes vägde han 3930 gram och var 51 cm lång.

Någon dag senare vägde han 3670 gram, då hade han varit nere på 3640 och vänt. Då fick vi åka hem från BB.

När bvc-tanten kom och vägde, när han var 9 dagar gammal, vägde han 4080 gram.

Den 4 mars, 16 dagar, vägde han 4295 och var plötsligt 55 cm lång. De måste mätt fel på BB!

Den 16 mars, i förrgår, vägde han 4900 gram och var 56 cm lång. Han gör som storebror, följer viktkurvan +2.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on March 18, 2010 1:39 PM.

Mina tre fina killar! was the previous entry in this blog.

EC is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.