I huvudet på Marcus

| No Comments

Marcus sitter i babysittern och tittar intensivt på björnarna framför honom. Han ser ut att tänka ungefär såhär.

Hmm. Den där spretiga fladdriga saken som brukar fara omkring framför mig, den verkar sitta fast på mig. Undrar om jag kan använda den. [Han för armen högt upp bredvid huvudet.] Om jag nu ... kastar bort den, liksom. Undrar om det går att få snurr på de där färgglada sakerna då? [Han slänger ner armen framför sig. Björnen snurrar.] Kolla!! Det gick! Undrar om det går med den där grejen som hänger på andra sidan mig också. [Han lyfter upp andra armen bredvid huvudet och upprepar samma sak.]

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on April 26, 2010 10:36 AM.

En fis på tvären? was the previous entry in this blog.

Stå is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.