Magen och mjölken

| No Comments

Marcus har gråtit mer vid bajsning i natt och idag. Jag avvaktar med ren mjölk men äter nog lite industriella saker som innehåller mjölk. Bajset har dock blivit bättre när jag ätit mjölkprodukter. Kanske är det bara det som spökar, att det är svårare att få ut kräm än vatten.

Det är iallafall en framgång som jag ser det!

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on April 6, 2010 1:35 PM.

Socialast was the previous entry in this blog.

Av en annan sort is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.