Påskafton

| No Comments

Marcus första påskafton firades till stor del i sjalen. När han vaknade fick han sitta med vid påskbordet som bestod av en fantastisk sukiyaki. Storebror åt som en hel karl och doppade sitt kött i äggulan och ville ha mer, mer och ännu mer.

Jag snodde åt mig lite godis men Marcus magknip uteblev. Lovande!

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on April 3, 2010 7:48 PM.

Lockar was the previous entry in this blog.

Kommunikation is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.