Socialast

| No Comments
Marcus är socialast i hela världen. Han vill alltid vara med. Om han för ovanlighetens skull inte ligger i en famn utan sitter i babysittern eller ligger bredvid mig i soffan pratar han hela tiden. När jag tittar på honom spricker han upp i ett jätteleende. Världens sötaste!

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on April 6, 2010 1:34 PM.

Mjölkprotein was the previous entry in this blog.

Magen och mjölken is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.