Tutt- och sovbäbis

| No Comments

Marcus är inne i ett språng, tror jag. Han vill helst inte vara längre än 15 cm från tutten, ens när han sover. Och sover gör han hela dagarna just nu. Och nätterna, tack och lov.

Däremellan, i de vakna stunderna, är han en solstråle och ler och pratar och gurglar med oss hela tiden. När han inte äter, vill säga.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on April 23, 2010 9:33 AM.

Partypojken was the previous entry in this blog.

En fis på tvären? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.