Att söva en bäbis

| No Comments

Det är svårt, det vet jag ju. Rickard fick man vyssja och bära och sjunga för huuuur länge som helst innan han somnade. Sen fick man lägga ner honom försiktigt, försiktigt så att han inte vaknade. Vilket han oftast gjorde.

Nu lade jag Marcus på kudden och lade mig bredvid. Gav honom typ fem minuter. Efter ungefär sju sov han som en stock. Jag gick därifrån och han rörde sig inte. Bekväm bebbe det här!

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on May 7, 2010 9:26 AM.

Skoj värre was the previous entry in this blog.

Mycket att säga is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.