Ett nytt bärdon

| No Comments

För några månader sen sa Anna "Jag håller på med en present åt Marcus men den är inte klar än." Jag tänkte att hon nog stickade en tröja.

Nu har jag fått den. En helt underbart fin hybrid! Ska försöka få in ett foto!

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on May 19, 2010 10:01 PM.

Smack! was the previous entry in this blog.

Gröngräs is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.