Koncentration

| 1 Comment
Marcus tittar koncentrerat på sin hand, på utsträckt arm. Länge, länge. Till slut för han den mot munnen och ler nöjt när han får smaka på den där godbiten som gäckat honom så länge!

1 Comment

vad skoj säger Mormen från Ralien

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on May 10, 2010 8:32 AM.

Mycket att säga was the previous entry in this blog.

Smack! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.