Skoj värre

| 1 Comment

"Uh guu laaa buu" säger Marcus och skrattar gott med hela ansiktet.

Jag fattar ingenting men det var tydligen ett riktigt bra bäbisskämt.

1 Comment

hej från Mormen i Ralien till båda pojkarna!!!! och alla er andra åsså.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on May 2, 2010 10:02 PM.

Stå was the previous entry in this blog.

Att söva en bäbis is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.