Skratt

| 1 Comment

 

Marcus är en riktig skrattkille. Han älskar att bli busad med, när pappa gnuggar sin skäggiga kind mot hans pärlar hans skratt länge. När han ser trevliga människor ler han mot dem och får på så sätt många nya vänner.

1 Comment

Uhhuuuhhh. Det vill jag se. Och kommer att göra om några veckor. Mormen i Ralien.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on May 26, 2010 10:06 PM.

Fölsedagskalas was the previous entry in this blog.

Nytt smeknam is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.