Stå

| No Comments

Att ligga ner i famnen är inte Marcus grej. Han kan till nöds ligga mot mitt bröst med huvudet upprätt så att han kan se sig om. Eller ska jag säga kunde.

Det bästa just nu är att stå i mammas eller pappas knä. Stå och gunga på de små tjocka benen. Allra bäst är när mamma hjälper till och lyfter lite lite så att han ställer sig upp från sittande. Då lyser hela lilla ansiktet upp och han vill göra det igen och igen och igen. Sitta ner, bah!

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on May 1, 2010 10:39 AM.

I huvudet på Marcus was the previous entry in this blog.

Skoj värre is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.