Slut på symbios

| No Comments

I fyra månader har vi sovit varje natt tätt, tätt intill varandra. Marcus har bara behövt gny lite och röra på huvudet så har han hittat tutten och somnat om. Jag har sovit stilla, nästan utan att röra mig, av omtanke om den lille. Han har sovit stilla, bara viftat och sparkat lite, vaknat i samma position som han somnat.

Nu har han lärt sig att vända på sig. Han vänder sig från sida till mage och han sprattlar mer i sömnen. Han böjer huvudet bakåt och ligger nästan på rygg, bara med benen mot mina ben. Ofta spjärnar han med benen mot mig så han kommer uppåt i sängen. Nu måste han leta efter tutten på ett annat sätt och vi vaknar i andra positioner på morgonen.

Den ljuvliga spädbarnssymbiosen är slut. Nu väntar andra tider. Min lilla skrutt växer upp.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on June 22, 2010 8:01 AM.

Prrrrrrt! was the previous entry in this blog.

Mäklare is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.