Helamning?

| 1 Comment

Helamning är ju när barnet äter uteslutande bröstmjölk. Delamning när de fått smaka något. Jag har ju tänkt att helamma fram till sex månader och alltså strunta i bvcs matintroduktionsinformation på torsdag.

Men nu undrar jag. Räknas grässtrån och mossa till smakportioner?

1 Comment

Hah, den ungen startar verkligen naturellt. Jag tycker de ska räknas till smakportioner. Förresten, tyckte han att de smakade bra????
Mormen

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on June 7, 2010 10:24 PM.

Kiss i gräset was the previous entry in this blog.

Falsettkillen is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.