Midsommar

| No Comments
Marcus första midsommar spenderades i gröngräset vid Herrängens gård tillsammans med grannarna. Marcus låg mest på filten och åt på diverse saker - händer, filten, gräset, mammas kläder - medan vi andra picknickade och storebror köpte korv.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on June 25, 2010 12:20 PM.

Mäklare was the previous entry in this blog.

På alla fem is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.