På alla fem

| No Comments
När man inte kan krypa än men försöker lära sig hamnar man ofta på alla fem. Två knän, två armar och en näsa. Munnen är inte i backen för den är fullt upptagen med att ilsket vråla över att det inte går bättre framåt än såhär.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on June 28, 2010 12:18 PM.

Midsommar was the previous entry in this blog.

Kindprutt is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.