Prrrrrrt!

| No Comments

Marcus står i mitt knä. Koncentrerar sig, tittar intensivt på sin pappa som sitter bredvid i soffan. Ögonen låses fast, munnen rör sig koncentrerat. Läpparna förs ihop, tungan läggs tätt, tätt bakom. Han tar sats. Blåser ut luft. "Prrrrrttt". Dreglet rinner nerför hakan, bubblorna flyger genom luften.

Pappa bekräftar, "prrrrt" och Marcus skrattar med hela kroppen.

Lycka!

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on June 19, 2010 9:51 PM.

En glad en! was the previous entry in this blog.

Slut på symbios is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.