Tidningstugg

| No Comments

Under några dagar har vi både SvD och DN. Det är bra, då får Marcus en egen tidning att riva i på morgonen. Ackompanjerad av "Mamma!!! Han river sönder den!" och "Mamma! Han äter den!!!"

Rickard vägrar acceptera att han också ätit tidningar en gång i tiden.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on June 29, 2010 9:03 PM.

Bäbismysterium was the previous entry in this blog.

Bäbismysterium 2 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.