Triggar varandra

| No Comments

Nu börjas det. Jag säger till mig själv: "Andas djupt. Räkna till tio. Det kommer bara att bli värre. Det är lika bra att vänja sig."

Rickard gör någonting. Marcus skrattar. Rickard gör det igen. Marcus skrattar ännu mer. Rickard eskalerar det han håller på med. Marcus kiknar.

Nåja, så länge de har kul är det ju bra. De kommer ju börja slåss så småningom.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on June 29, 2010 9:00 PM.

Kindprutt was the previous entry in this blog.

Bäbismysterium is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.