Vändstekt

| No Comments

Nu tar han sig förbi högerarmen och lägger sig på magen. Inte är han nöjd för det.

Nöjdast är han när han får äta upp tidningen vid frukostbordet. Dags att köpa en ny barnstol!

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on June 18, 2010 8:23 AM.

Nya leksaker was the previous entry in this blog.

En glad en! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.