Ett litet kryp

| No Comments
Marcus reser sig på händerna när han ligger på mage. Så ställer han sig i plankan, på tårna. Viker ner knäna och står i krypposition. Gungar fram och tillbaka. Funderar. Ramlar pladask på näsan, framåt. Börjar om. Han tar sig väldigt långt på detta sätt. Tills han blir frustrerad och arg och skriker högt.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on July 14, 2010 10:16 PM.

Han växer was the previous entry in this blog.

Ramla is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.