Fel!

| 1 Comment
Det var inte en tand som tittat upp i underkäken. Det var två! Två små risgryn som ligger och kliar i underkäken och Marcus äter och gnager på allt han får tag på.

1 Comment

Mormen i Ralien försöker kommentera, men kommentarerna verkar inte fastna. I all fall, skönt med TVÅ tänder:)

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on July 4, 2010 9:45 AM.

Bissing was the previous entry in this blog.

Gunga! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.