Gurka

| No Comments

Gurka är bland det godaste man kan äta, tycker Marcus. Han hugger efter gurkan så fort den kommer nära munnen och suger allt vad han kan. Ibland biter han av små bitar med sina små tänder och sätter i halsen. De kommer lika fort upp igen.

På båten fick han även smaka lite bröd. Det var smuligt och gott tyckte han. Jag tror att han säkert svalde en eller två små smulor. Resten matade storebror fiskarna med. Alla nöjda.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on July 30, 2010 10:25 AM.

Båttur was the previous entry in this blog.

Sitta is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.