Han växer

| No Comments
I förra veckan vaknade jag och tittade på Marcus och tänkte "Han ser annorlunda ut." Och så är det nog. Det var samma sak med Rickard, jag kunde ibland tycka att han förändrats över en natt. Det händer mycket nu.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on July 12, 2010 10:15 PM.

Gunga! was the previous entry in this blog.

Ett litet kryp is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.