Tar sig framåt

| No Comments
Jodå. Nu tar han sig framåt. Och bakåt och åt sidorna men det var ju inte nytt. Det började i storebrors säng när han så gärna ville vara med och spela fem myror-spelet. Och fortsatte sen. Ibland glömmer han hur man gör men kommer på det igen.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on July 28, 2010 2:38 PM.

Den första maten was the previous entry in this blog.

Båttur is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.