Namngiven

| No Comments

Nu är han namngiven, vår Marcus Karl Fredrik. Hela tjocka släkten var här och lyssnade när vi berättade om varför han heter som han heter och vad det betyder. Han är också vattuman och tiger enligt sina horoskop, så det berättade vi också om.

Sagan om den kineska zodiaken hämtade jag från Perry. Vill man läsa mer om hur små tigrar är kan man läsa här.

Syrran fotade, som vanligt.

_DSC3315_web.jpg

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on August 8, 2010 9:17 PM.

Avocado was the previous entry in this blog.

Vinbär is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.