Vinbär

| No Comments
Vi har ju ganska gott om röda vinbär. Idag ville inte Marcus somna i sängen - det var inte så intressant att tutta när man redan ätit potatis - så vi gick ut och tittade i trädgården. Jag åt några vinbär och han tittade intresserat på. Öppnade munnen och sträckte sig efter dem. Jag gav honom ett ganska stort, lite söndertrasat så det skulle smaka något. Det gjorde det. Sura grimaser men sen sträckte han sig efter det igen och tyckte det var mycket gott. Tre stycken åt han, sen tyckte jag det var nog.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on August 8, 2010 9:26 PM.

Namngiven was the previous entry in this blog.

Duns is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.