En tand till

| No Comments
Imorse när Marcus traditionsenligt bet mig i fingrarna efter att han blåst lite när han vaknade var det en ny pligg som kändes. Nu är det en i överkäken också, så nu får han inte bitas mer. Fast innan han somnade idag bet han mig ordentligt i kinden. Många små nålar är det! 

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on September 17, 2010 10:35 PM.

Stå, stå, stå was the previous entry in this blog.

En? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.