En?

| No Comments
Jag vände uppåner på lillpojken igår och såg inte mindre än fyra små (4) tänder på gång i överkäken! Han verkar göra saker ordentligt, den lille skrutten. Nu har jag röda märken överallt, han bits och nyps konstant just nu.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on September 22, 2010 8:51 PM.

En tand till was the previous entry in this blog.

Junibacken is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.