Stå, stå, stå

| No Comments
Marcus ställer sig upp mot allt och alla. Första gången var när vi varit på Parken Zoo och Carola och Katia var här. Christian undrade vad det var som kittlade på hans ben och när han sträckte ner handen för att klia slog han i Marcus huvud.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on September 15, 2010 9:27 PM.

Mjölkmage was the previous entry in this blog.

En tand till is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.