Tomatsoppa och hoummus

| No Comments

Idag var vi på bvc för sjumånaderskontroll. Marcus briljerade med att gå litegrann, stå mycket och prata oavbrutet. Vikten var bra, 400 gram upp sen sist och han väger nu 8265 och är 70 cm lång.

Vi fick lite information om hur man ska lära barn att äta "Beväpna dig med tålamod, det kan bli kladdigt." "Ge barnet gärna en sked att leka med." "Ge barnet bitar som det lätt kan hålla i handen."

Så när vi kom hem fick Marcus hoummus och tomatsoppa. Det gillade han skarpt! tomatsoppa.jpg

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on September 15, 2010 9:22 PM.

Små fiskar de far omkring... was the previous entry in this blog.

Mjölkmage is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.