Var är Marcus? II

| No Comments
Marcus sitter i vagnen och har fått tag på spännbandet vi sätter fast Rickards ståbräda med. Han tar upp det över huvudet och ser förväntansfull ut. Ingen förstår någonting. Till slut säger jag "Vaaar är Marcus?" och han blir överlycklig och drar ner det igen. Upp igen och Rickard säger "Var är Marcus snöre?" och det funkar lika bra. Upp och ner, upp och ner.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on October 10, 2010 9:33 PM.

Var är Marcus? was the previous entry in this blog.

Men var är egentligen Marcus? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.