Var är Marcus?

| No Comments
Vi ligger i sängen för att sova. Marcus har andra planer. Han tar den lilla handduken som alltid ligger i beredskap för allehanda kladd och lägger den över ansiktet. Väntar två millisekunder, precis så jag hinner säga "Vaaar är Marcus??". Drar snabbt ner den och skrattar allt vad han orkar. Mycket rolig lek, kan lekas länge.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on October 10, 2010 9:32 PM.

Sjalträff was the previous entry in this blog.

Var är Marcus? II is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.