Karaoke

| No Comments
En kompis fyller år idag och firade sig själv i Sakuras karaoke-rum. Att Rickard älskar att sjunga och dansa visste vi - han önskade "I was made for loving you" och sjöng med mig - men att Marcus dansar visste vi inte. Han satt i min famn och hoppade och diggade så att folk kommenterade. Tyvärr var alla lite trötta, inklusive den ömma modern, så vi hörde bara 4-5 sånger innan det var hemgång.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on November 18, 2010 9:56 PM.

Klätterapa was the previous entry in this blog.

Bestämd ung herre is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.