Klätterapa

| No Comments

Marcus nya hobby är att klättra upp för trappan. Han börjar bli riktigt snabb, kryper upp utan problem. När han kommer upp vänder han på sig, tittar på mig som kommer tätt bakom och ser överlycklig ut.

Dessutom börjar han bli fena på att ta sig ner från sängar/soffan baklänges. Det tar en stund att koordinera ihop ben och armar baklänges men det går. Och han är så jäklarns glad när han kommer ner.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on November 18, 2010 9:54 PM.

Vad är det där? was the previous entry in this blog.

Karaoke is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.