In och ut igen

| No Comments

En överlycklig Marcus klättrade in i bollhavet själv. Det innebär att forcera en flyttkartong som är ca 45-50 cm hög. Och ramla rakt på näsan in bland bollarna. Han simmar upp igen och skrattar med hela kroppen.

Att ta sig ur är lite krångligare, då får man ropa dit mamma som kommer och tar emot. Det gör mer ont att ramla på näsan på golvet än på bollarna. Men när mamma väl sitter där kan man klättra i och ur hur många gånger som helst. Och det gör han.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on December 6, 2010 9:07 PM.

Klätterpelle was the previous entry in this blog.

All mat på samma ställe is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.