Lycka

| No Comments
Lycka är att komma på att man kan stå alldeles själv. Då lös hela Marcus upp och han skrattade förvånat. Så nu står han allt som oftast. Vi räknar med att han går före jul.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on December 11, 2010 8:51 AM.

Kommunikation was the previous entry in this blog.

Stor besvikelse is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.