Men kolla! Brorsan har ju också en!

| No Comments

Hela familjen hade bastat och duschat och Rickard skulle stoppa Marcus från att krypa ur badbaljan. Han ställde sig framför honom och ropade Stopp! Då fick Marcus se att även brorsan har en snopp! Han sträckte sig snabbt fram för att känna om den var lika kul som hans, men Rickard han hoppa undan. Marcus kollade att hans egen satt kvar och det gjorde den.

Sen varierade vi den eviga barnfrågan "Vaaar är Marcus näsa" en stund.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on December 14, 2010 12:07 PM.

Stor besvikelse was the previous entry in this blog.

Julafton is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.