Stor besvikelse

| 1 Comment
Marcus kröp in i köket och började tjuta av ilska och besvikelse. Hans klätterställning - Rickards tripp-trapp-stol - låg ned på golvet. Han som hade spetsat sig på att klättra upp på den. Mamma var alldeles för förutseende.

1 Comment

Hehehe, va roligt med lite uppdateringar. Och att han ska ga fore jul, wow, sager jag bara....

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on December 11, 2010 8:52 AM.

Lycka was the previous entry in this blog.

Men kolla! Brorsan har ju också en! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.