Guide

| No Comments

- A-na! ropade Marcus.

- Ja, det är jag, svarade Anna som var på besök.

Så fick hon följa med runt i huset. Marcus visade sin affär och sålde russin och dricka, sedan gick han in i sitt rum och visade runt. Vidare in i sängkammaren och hoppade upp i sängen och visade var han sov. Sen gav han henne vattenflaskan där. Hon förstod inte riktigt så då tog han tillbaka den och gjorde skruvande rörelser. Han var törstig, helt enkelt.

I brorsans rum ringde telefonen och Marcus sa åt Anna att svara. Den andra luren gav han till mig, så vi kunde prata med varandra.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on February 14, 2011 9:29 PM.

Mmmm! was the previous entry in this blog.

Pulka i Tanto is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.